Mars Ecosystem: Decentralized Stablecoin Ecosystem

Mars Ecosystem เป็นกระบวนการระบบการเงินแบบไร้ศูนย์กลางใหม่ ของ Stablecoin ซึ่งรวมการสร้างและการใช้ Stablecoin ไว้ในระบบเดียวกัน

Mars Ecosystem ประกอบด้วยสามส่วน: Mars Treasury, Mars Stablecoin และโปรโตคอล Mars DeFi ซึ่งร่วมกันสร้างวงจรตอบรับเชิงบวก

Mars stablecoin มีความเสถียรด้านราคา ประหยัดทุน ปรับขนาดได้ และไร้ศุนย์กลาง

เป้าหมายของระบบนิเวศ Mars คือการสร้างธนาคารกลางและสกุลเงินสำรองของโลก DeFi

Mars Ecosystem มีนวัตกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ดังต่อไปนี้:

  • กลไกการจัดประเภทสินทรัพย์

  • กลไกการควบคุมการสร้างเหรียญ

  • กลไกต่อต้านระบบธนาคาร

  • การรวมโปรโตคอล DeFi และ stablecoin เข้ากับระบบเดียวกัน

Website: https://marsecosystem.com

Twitter: https://twitter.com/MarsEcosystem

Discord: https://discord.gg/wybD8K27eZ

Telegram: https://t.me/mars_ecosystem

Medium: http://mars-ecosystem.medium.com

Last updated