Mars Ecosystem: Hệ sinh thái Stablecoin phi tập trung

Mars Ecosystem là một mô hình stablecoin phi tập trung mới, tích hợp việc tạo và sử dụng stablecoin vào cùng một hệ thống.

Mars Ecosystem bao gồm ba phần: Kho bạc Mars, Mars Stablecoin và giao thức Mars Defi, chúng cùng nhau tạo thành một kết cấu hoàn chỉnh.

Mars stablecoin ổn định về giá, tiết kiệm vốn, có thể mở rộng và phi tập trung.

Mục tiêu của Mars Ecosystem là xây dựng ngân hàng trung ương và tiền tệ dự trữ của thế giới tài chính phi tập trung.

Mars Ecosystem có những đổi mới độc đáo sau💡 :

  • Cơ chế phân loại tài sản kho bạc

  • Cơ chế kiểm soát việc đúc tiền

  • Cơ chế chống "chạy ngân hàng"

  • Sự tích hợp các giao thức chính phi tập trung và stablecoin vào cùng một hệ thống

Website: https://marsecosystem.com

Twitter: https://twitter.com/MarsEcosystem

Discord:https://discord.gg/wybD8K27eZ

Telegram: https://t.me/mars_ecosystem

Medium: http://mars-ecosystem.medium.com

Last updated