Binance Chain Wallet

1. Truy cập https://app.marsecosystem.com/swap và kết nối ví của bạn.

Kết nối ví của bạn với Mạng Binance Smart Chain .

2. Mua XMS bằng BUSD

3. Nhập số lượng BUSD bạn muốn mua XMS, nhấp vào “Approve BUSD”

4. Nhấp vào nút "Confirm"

5. Nhấp vào "Swap" và sau đó nhấp vào "Confirm Swap"

6. Nhập thủ công địa chỉ XMS để thêm XMS vào ví của bạn, sau đó bạn có thể xem số lượng XMS vừa mua.

Địa chỉ XMS: 0x7859b01bbf675d67da8cd128a50d155cd881b576

Last updated