Mars Ecosystem
Tiếng Việt
Search
K

Metamask

1. Truy cập https://app.marsecosystem.com/swap và kết nối ví của bạn.

Bạn cần kết nối ví của mình với mạng Binance Smart Chain. Nếu không có Binance Smart Chain Mainnet trong ví Metamask của bạn, bạn có thể dễ dàng thêm Binance Smart Chain Mainnet vào Ví Metamask của mình tại trang web này https://chainlist.org/

2. Mua XMS bằng BUSD

3. Nhập số lượng BUSD bạn muốn mua XMS, nhấp vào “Approve BUSD”

4. Nhấp vào "Confirm Swap"

5. Nhập thủ công địa chỉ XMS vào ví của bạn để thêm XMS vào ví của bạn, sau đó bạn có thể xem số lượng XMS vừa mua.

Địa chỉ XMS:: 0x7859b01bbf675d67da8cd128a50d155cd881b576