Farm: Cake lp token

1. Gửi token lp Cake của bạn. Nếu bạn không có token lp này , vui lòng nhấp vào ‘nhận token lp pancakeswap của bạn

2. Add cake & BUSd

3. Approved

4. nhấn supply

5. Xác nhận supply của bạn

6. Bây giờ bạn đã có token lp của mình. Quay lại mars farms

7. Nhấp vào 'enable' để bắt đầu stake token lp của bạn

8. Click '+'

9. Chọn số lượng token lp bạn muốn stake

10. Chờ đợi

11. Xong

Last updated