Farm: XMS-BNB

1 .Add liquidity

2. Chọn XMS & BNB để bắt đầu add liquidity, phê duyệt XMS và BNB (cả hai) và nhấp vào Supply

3. Kiểm tra vị trí của bạn

4. Đi đến farms, chọn XMS-BNB và nhấp vào "Enable’’

5. Confirm

6. Sau khi enable, nhấp vào ‘+’ để bắt đầu gửi tiền

7. Nhấp vào 'max' để gửi tất cả các token lp của bạn

8. Sau khi xác nhận, bạn có thể thấy XMS của mình đã kiếm được

Last updated