Mars Ecosystem
Tiếng Việt
Search
K
Comment on page

Withdraw your rewards

1.Harvesting

2. bắt đầu Claim

3. Bạn có thể claim phần thưởng từ 'XMS claimble

4. Cách rút tất cả token lp và phần thưởng của bạn, chỉ cần nhấp vào '-' để rút tất cả tài sản của bạn bằng một giao dịch

5. Chờ đợi

Last modified 2yr ago