Audits

Các hợp đồng đang được kiểm toán bởi CertiK và SlowMist.

Các hợp đồng sẽ được đưa ra sau khi các cuộc đánh giá hoàn thành.

Cek Laporan Audit Certik dan Slowmist Mars Ecosystem :

https://certik-public-assets.s3.amazonaws.com/REP-MarsEcosystem-2021-08-25.pdf

https://github.com/MarsEcosystem/mars-resource/blob/master/audit/SlowMist%20Audit%20Report%20-%20Mars%20Ecosystem%20-%20EN.pdf

Last updated