Các giao thức Mars Defi

Mars Swap

Mars Swap là một AMM DEX kiểu Uniswap ( Sàn giao dịch phi tập trung do nhà tạo lập thị trường tự động tạo ra )

Phí giao dịch trên Mars Swap là 0,3%, 0,25% chuyển trực tiếp đến LP và 0,05% chuyển đến Những người nắm giữ XMS có cổ phần của XMS tại Mars Swap . Phương pháp cụ thể để phân phối phí giao dịch cho các nhà phân phối XMS là mua lại XMS với phí giao dịch trực tiếp theo giá trị thị trường và phân phối lại chúng.

Last updated