Đúc tiền / Quy đổi / Kiểm soát đúc tiền

Đúc tiền

Quy đổi

Kiểm soát đúc tiền

Ví dụ: giả sử vốn hóa thị trường trung bình của XMS trong 3 phút qua là 250 triệu USD và Tỷ lệ hỗ trợ XMS là 250%, thì Vốn hóa cung ứng của USDm là 100 triệu. Trong 3 phút tiếp theo, người dùng chỉ có thể kiếm được USDm lên đến 100 triệu. Nếu nguồn cung lưu hành USDm hiện tại là 50 triệu, người dùng chỉ có thể đúc được tối đa 50 triệu USDm mới vì điều này sẽ dẫn đến nguồn cung lưu hành của USDm đạt đến Giới hạn cung cấp của USDm là 100 triệu.

Last updated