Mars Ecosystem
Tiếng Việt
Search
K

Đúc tiền / Quy đổi / Kiểm soát đúc tiền

Đúc tiền

USDm được tạo ra thông qua cơ chế đúc hợp đồng. Người dùng có thể nhận được 1
USDm bằng cách đặt 1$ 💵 giá trị của bất kỳ tài sản nào trong danh sách trắng của Kho bạc Sao Hỏa vào Kho bạc Sao Hỏa bất kỳ lúc nào.

Quy đổi

USDm bị phá hủy thông qua cơ chế mua lại hợp đồng. Người dùng nhận được 1$ 💵 giá trị của mã thông báo
Mars Ecosystem (XMS) bằng cách trả lại 1 USDm vào Kho bạc Mars bất kỳ lúc nào.

Kiểm soát đúc tiền

Nguồn cung lưu hành tối đa của USDm được xác định và kiểm soát bởi vốn hóa thị trường của
XMS.
Cứ mỗi 3 phút , hệ thống sẽ tính toán vốn hóa thị trường trung bình của
XMS trong 3 phút trước đó và chia vốn hóa thị trường trung bình này cho một tham số được gọi làTỷ lệ hỗ trợ XMS. Tỷ lệ hỗ trợ sẽ được xác định bởi quản trị giao thức. Con số thu được xác định Giới hạn cung ứng
USDm tối đa. Trong 3 phút tiếp theo, người dùng chỉ có thể đúc USDm lên đến Giới hạn cung cấp USDm này.
Ví dụ: giả sử vốn hóa thị trường trung bình của XMS trong 3 phút qua là 250 triệu USD và Tỷ lệ hỗ trợ XMS là 250%, thì Vốn hóa cung ứng của USDm là 100 triệu. Trong 3 phút tiếp theo, người dùng chỉ có thể kiếm được USDm lên đến 100 triệu. Nếu nguồn cung lưu hành USDm hiện tại là 50 triệu, người dùng chỉ có thể đúc được tối đa 50 triệu USDm mới vì điều này sẽ dẫn đến nguồn cung lưu hành của USDm đạt đến Giới hạn cung cấp của USDm là 100 triệu.
Sau 3 phút, nếu vốn hóa thị trường trung bình của XMS trong 3 phút trước đó là 275 triệu USD, thì Giới hạn cung ứng của
USDm w 110 triệu là 110 triệu và nguồn cung lưu hành tối đa của USDm tăng lên.
Tỷ lệ Hỗ trợ
XMS sẽ được đặt ở mức 250% khi ra mắt và tỷ lệ này sẽ tăng dần trong tương lai.